Hoolekogu

• Rühmade lapsevanemad valivad lasteaia hoolekogusse oma esindaja iga õppeaasta algul (septembris).
• Lasteaiaõpetajate esindaja nimetatakse pedagoogilise nõukogu koosolekul.
• Pärnu linna, kui pidaja esindaja määrab linnavalitsus.
• Hoolekogu koosseisu kinnitab linnavalitsus direktori ettepanekul.
• Hoolekogu valib enda hulgast esimehe ja aseesimehe.
• Hoolekogu käib koos vastavalt vajadusele või vähemalt 4 korda õppeaastas.
• Lasteaia hoolekogu ülesanne on jälgida, et õppe- ja kasvatustegevus vastaks laste arengule ja huvidele ning teha sellesuunalist koostööd lasteasutuse personaliga.
• Hoolekogu täidab põhikooli- ja gümnaasiumiseaduses, koolieelse lasteasutuse seaduses ning haridusasutuse põhimääruses sätestatud ülesandeid.

Rühmade esindajad hoolekogus 2023/24 õa:

 
 • Liis Kiirats 
 • Sten Benström 
 • Angela Loob
 • Silvia Kangert
 • Kaisa Seling
 • Liis Hanschmidt
 • Henri Daniel Ots 
 • Kaja Kadakas 
 • Moonika Tarvis 
 • Lisbeth Anderson 
 • Karmen Tellisaar
 • Vivika Siim
   
 • Linnavalitsuse esindaja: Olav Karulin
 • Õpetajate esindaja: Ingrid Saar