Hoolekogu

• Rühmade lapsevanemad valivad lasteaia hoolekogusse oma esindaja iga õppeaasta algul (septembris).
• Lasteaiaõpetajate esindaja nimetatakse pedagoogilise nõukogu koosolekul.
• Pärnu linna, kui pidaja esindaja määrab linnavalitsus.
• Hoolekogu koosseisu kinnitab linnavalitsus direktori ettepanekul.
• Hoolekogu valib enda hulgast esimehe ja aseesimehe.
• Hoolekogu käib koos vastavalt vajadusele või vähemalt 4 korda õppeaastas.
• Lasteaia hoolekogu ülesanne on jälgida, et õppe- ja kasvatustegevus vastaks laste arengule ja huvidele ning teha sellesuunalist koostööd lasteasutuse personaliga.
• Hoolekogu täidab põhikooli- ja gümnaasiumiseaduses, koolieelse lasteasutuse seaduses ning haridusasutuse põhimääruses sätestatud ülesandeid.

Rühmade esindajad hoolekogus 2020/21 õa:

 • Karin Bagortšikova
 • Inge Haas
 • Erkki- Siim Kalbus
 • Egle Kivikas
 • Küllike Kraav
 • Mirko Metsaoru
 • Henri Daniel Ots
 • Liisi Pikkur
 • Karmen Tellisaar
 • Helena Tõnisson
 • Tuuli Veetamm
 • Kerli Viljak

Linnavalitsuse esindaja: Olav Karulin
Õpetajate esindaja: Ingrid Saar