Hoolekogu

• Rühmade lapsevanemad valivad lasteaia hoolekogusse oma esindaja iga õppeaasta algul (septembris).
• Lasteaiaõpetajate esindaja nimetatakse pedagoogilise nõukogu koosolekul.
• Pärnu linna, kui pidaja esindaja määrab linnavalitsus.
• Hoolekogu koosseisu kinnitab linnavalitsus direktori ettepanekul.
• Hoolekogu valib enda hulgast esimehe ja aseesimehe.
• Hoolekogu käib koos vastavalt vajadusele või vähemalt 4 korda õppeaastas.
• Lasteaia hoolekogu ülesanne on jälgida, et õppe- ja kasvatustegevus vastaks laste arengule ja huvidele ning teha sellesuunalist koostööd lasteasutuse personaliga.
• Hoolekogu täidab põhikooli- ja gümnaasiumiseaduses, koolieelse lasteasutuse seaduses ning haridusasutuse põhimääruses sätestatud ülesandeid.

 

Rühmade esindajad hoolekogus 2020/21 õa:

Sipsiku rühm: 
Mõmmikute rühm: 
Krõlli rühm: 
Naksitrallide rühm: 
Muumide rühm: 
Puhhi rühm: 
Klaabu rühm: 
Nublu rühm: 
Lepatriinu rühm: 
Mesimummu rühm: 
Lotte rühm: 
Pokku rühm: 
Linnavalitsuse esindaja: 
Õpetajate esindaja: Ingrid Saar